Algemene Voorwaarden

Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat je producten van onze website bestelt. In deze waarden wordt uitgelegd hoe wij producten aan je leveren, hoe je de overeenkomst kunt beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je geen producten via onze website te bestellen.

Wildschut Antiques, KVK 34116286, is een antiek- en interieurwinkel in het centrum van Amsterdam en verkoopt eveneens items via de webshops www.wildschut-antiques.com en www.fransespiegels.nl Wildschut Antiques koopt voornamelijk antieke meubels in van antiekhandelaren en veilinghuizen in Frankrijk en Italië.

1. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Wildschut Antiques, gevestigd te Amsterdam, verder te noemen “Wildschut”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2
In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere partij die Wildschut heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere partij die bij of via Wildschut goederen bestelt en/of koopt.

1.3
In deze algemene voorwaarden wordt met “de consument” uitsluitend de klant bedoeld die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.4
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5
Indien Wildschut niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wildschut in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6
Wildschut mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Wildschut op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Wildschut te zijn ontvangen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1
Alle aanbiedingen en offertes door Wildschut, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Wildschut of door feitelijke uitvoering door Wildschut komt een overeenkomst tot stand.

2.2
In afwijking van het voorgaande artikellid geldt bij een koop op afstand dat de overeenkomst tot stand komt indien de klant een aanbod van Wildschut langs elektronische weg heeft aanvaard. Wildschut zal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Wildschut is bevestigd, kan Wildschut de overeenkomst kosteloos en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade te ontbinden.

2.3
Het kan voorkomen dat Wildschut bepaalde producten op meerdere plaatsen – bijvoorbeeld op (veiling)websites en in haar winkel – aanbiedt. Alhoewel Wildschut ernaar streeft om haar aanbod op alle plaatsen zo actueel mogelijk te laten zijn, kan het voorkomen dat een product abusievelijk op een locatie (nog) niet als verkocht is aangemerkt. Omdat het veelal unieke producten betreft, kan Wildschut dan geen product aan de klant leveren. Als daarvan sprake is, is Wildschut bevoegd een gesloten overeenkomst niet te accepteren en/of een overeenkomst kosteloos en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade te ontbinden.

2.4
Indien wordt overeengekomen dat Wildschut zal zorgdragen voor transport van de bestelde zaken, wordt de overeenkomst gesloten onder de (opschortende) voorwaarde dat partijen overeenstemming bereiken over de voorwaarden van dat transport, zoals de prijs en het tijdstip van levering.

2.5
Wildschut kan zich bij een koop op afstand - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wildschut op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.6
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbiedingen van Wildschut binden Wildschut niet.

2.7
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Wildschut.

2.8
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.

2.9
Wildschut is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Ingeval van een overeenkomst met een consument, blijft Wildschut aansprakelijk voor de nakoming door de derde, tenzij sprake is van een overdracht in verband met overdracht van onderneming.

3. Eigenschappen van het geleverde

3.1
Wildschut levert vooral producten die niet nieuw en dus al gebruikt zijn. Het betreft bijvoorbeeld oude(re), vintage en/of antieke producten. Bovendien levert Wildschut natuurproducten (zoals van hout, marmer, zandsteen enz.). De leeftijd en mate van gebruik van producten kan van wezenlijke invloed zijn op de kwaliteit daarvan, hetgeen de klant accepteert. Ook kunnen bepaalde producten een bepaalde geur hebben.

3.2
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken -gelet op hetgeen is opgenomen in dit artikel- slechts ter indicatie. Het is mogelijk dat de eigenschappen van door Wildschut geleverde producten, van hetzelfde soort en van hetzelfde type, onderlinge afwijkingen vertonen. Wildschut is niet verantwoordelijk voor de bedoelde onderlinge afwijkingen.

3.3
Afwijkingen (zoals in kleur, structuur, formaat, model, gewicht, andere esthetische afwijkingen, beschadigingen of (herstelde) beschadigingen) behoren bij de geleverde producten en kunnen derhalve geen reden zijn tot afkeuring, aanspraak op schadevergoeding, aansprakelijkheid van Wildschut, een geslaagd beroep op garantie of een beroep op ontbinding of vernietiging van de overeenkomst.

3.4
Wildschut doet haar best zo goed mogelijk de staat van een product te omschrijven en door middel van foto’s te specificeren. Onder meer vanwege kwaliteitsverschillen van bijvoorbeeld beeldschermen, kan de indruk dat een product op een klant maakt verschillend zijn. Wildschut is daarvoor niet aansprakelijk. Als een klant volledige zekerheid wil over de kenmerken van het product, wordt zij geadviseerd het product te komen bezichtigen.

3.5
Voor langs elektronische weg gesloten overeenkomsten, is slechts de door Wildschut op haar website vermelde informatie relevant. Aan informatie uit andere bronnen kunnen door de klant geen rechten worden ontleend.

3.6
Ten aanzien van consumenten geldt hetgeen hiervoor is opgenomen slechts niet indien: (1) hij die afwijking in redelijkheid niet hoefde te verwachten, (2) door de afwijking normaal gebruik van het product niet mogelijk zou zijn, en (3) de afwijking dermate van omvang is dat in redelijkheid niet gezegd kan worden dat Wildschut heeft voldaan aan haar verplichting (alsdan rekening houdend met hetgeen in dit artikel is opgenomen over de aannemelijkheid dat sprake gaat zijn van afwijkingen).

4. Herroepingsrecht bij koop op afstand

4.1
Bij een koop op afstand heeft de consument gedurende 14 dagen (de “bedenktijd”) de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (het “herroepingsrecht”). Bij levering van zaken vangt de bedenktijd aan op dag waarop de zaak of zaken door de consument worden ontvangen. Bij de levering van diensten vangt de bedenktijd aan op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4.2
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wildschut retourneren, conform de door Wildschut verstrekte redelijke instructies.

4.3
Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij ervoor zorg te dragen dat een schriftelijke kennisgeving van de herroeping binnen de bedenktijd door Wildschut is ontvangen. De retourzending komt volledig voor rekening en risico van de klant. De consument is gehouden om onverwijld voor retourzending van het product compleet, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking zorg te dragen zodat Wildschut uiterlijk 14 dagen na de datum van ontbinding de zaak retour heeft ontvangen.

4.4
Wildschut mag, naar eigen keuze, beschadigde retourzendingen weigeren of de schade verdisconteren in het terug te betalen bedrag.

4.5
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4.6
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending volledig voor zijn rekening.

4.7
Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten bij aanschaf van producten en diensten:
- die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wildschut geen invloed heeft;
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- die na levering vermengd zijn met andere producten;
- betreffende weddenschappen en loterijen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant

5.1
De klant zal Wildschut steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

5.2
Indien de gegevens waarover Wildschut voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Wildschut ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Wildschut, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Levering(stermijnen)

5.3
Als plaats van aflevering geldt het afhaaladres van Wildschut, tenzij partijen aflevering op een ander adres overeenkomen.

5.4
De zaken zijn voor risico van de klant vanaf het moment van levering door Wildschut. Wildschut behoudt zich het recht voor om leveringen aan postbusadressen te weigeren.

5.5
Goederen gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverd, zodra Wildschut de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Wildschut of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden.

5.6
Door Wildschut geaccepteerde bestellingen worden binnen 30 dagen uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant en Wildschut hebben in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder dat partijen tot schadevergoeding gehouden zijn.

5.7
Indien (1) de klant afname op het overeengekomen moment weigert, (2) de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of (3) geen moment voor afname is overeengekomen en binnen uiterlijk 14 dagen nadat melding is gedaan dat de producten kunnen worden afgehaald de klant de producten niet heeft afgehaald, is Wildschut gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. De vergoeding verschuldigd door de klant voor die opslag aan Wildschut bedraagt per maand ten minste 10% van de waarde van de opgeslagen producten, tenzij de werkelijke kosten voor opslag hoger zouden zijn.
Uitvoering overeenkomst

5.8
Wildschut heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.9
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Wildschut gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10
Indien Wildschut of medewerkers van haar of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

6. Prijzen (en honorarium)

6.1
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn -voor zover dat op die producten van toepassing is- inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kosten voor leveringen buiten Nederland, al dan niet van overheidswege verschuldigd, komen volledig voor rekening van de klant. De klant zal zorgdragen voor betaling van die kosten.

6.2
Wildschut mag haar prijzen voor te leveren zaken en/of diensten verhogen. In geval van een prijsverhoging is de klant bevoegd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij is afgesproken dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De eventuele ontbinding dient door Wildschut uiterlijk te zijn ontvangen op de laatste werkdag voordat de wijziging van kracht wordt.

6.3
Indien Wildschut op grond van enige wettelijke bepaling of andere maatregel van overheidswege is gehouden tot wijziging van haar tarieven is de klant niet gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.

6.4
Indien met de klant is overeengekomen dat de aflevering van een zaak of dienst langer dan drie maanden zal duren is Wildschut gerechtigd om de koopprijs ook na drie maanden te verhogen.

7. Betaling

7.1
Betaling dient op (een van) de door Wildschut aangeboden wijze(n) plaats te vinden.

7.2
Wildschut heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

7.3
Wildschut is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Wildschut verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

7.4
Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wildschut is gewezen op de te late betaling en Wildschut hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wildschut gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, conform de op dat moment door Nederlandse rechtbanken gehanteerde tarieven.

8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1
De klant realiseert zich dat oude(re), vintage of antieke producten worden verkocht en dat het bovendien natuurproducten kan betreffen. Om die reden(en) zal de klant de geleverde producten zo spoedig mogelijk na levering onderzoeken op eventuele waarneembare gebreken en van eventuele gebreken zo spoedig mogelijk melding maken (zoals bepaald in deze voorwaarden) en kan hij Wildschut niet aansprakelijk houden voor latere veranderingen in de staat van de producten, aangezien die mogelijke veranderingen (bijvoorbeeld: beschadigingen, verkleuringen en scheuren) behoren tot de eigenschappen van de geleverde producten, mede gelet op bijvoorbeeld de ouderdom, het natuurlijke karakter en/of het eerdere gebruik daarvan. Dat is slechts anders indien sprake zou zijn van een gebrek dat deze klant (1) niet had kunnen waarnemen bij levering en (2) hij met het ontstaan van dat gebrek in redelijkheid geen rekening had hoeven houden, waarbij expliciet rekening gehouden dient te worden met hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen ten aanzien van het verwachtingspatroon bij deze oude(re)-, vintage en/of antieke producten.

8.2
Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Wildschut de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Wildschut de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten weer ter beschikking stellen aan Wildschut.

8.3
Alle eventuele garantieverplichtingen van Wildschut vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Wildschut wijzigingen in de door Wildschut geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Wildschut zal door de klant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij de klant de producten op zijn kosten aan Wildschut ter beschikking stelt.

8.4
Indien en voor zover de klant verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet is nagekomen, is Wildschut bevoegd nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten.

9. Reclames

9.1
Eventuele klachten over een door Wildschut geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door de klant aan Wildschut schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld:
- voor wat betreft klachten ten aanzien van het geleverde aantal producten of andere direct waarneembare klachten, dient de klant direct ten tijde van levering een inspectie uit te voeren en eventuele klachten ten aanzien van onjuiste aantallen of andere klachten direct op afleverbonnen/ vrachtbrieven of dergelijke documenten schriftelijk kenbaar te maken;
- ten aanzien van andere klachten geldt dat, indien (1) tien dagen na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken of (2) een aanvang is gemaakt met de verwerking van de producten, door de klant niet meer gerechtvaardigd kan worden gereclameerd, tenzij het gebrek bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat laatstgenoemde geval moet de klant Wildschut, binnen tien dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

9.2
Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Wildschut niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Wildschut van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Wildschut zijn gecrediteerd.

9.3
Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Wildschut het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform de door haar op dat moment gehanteerde en redelijke tarieven, met een minimum van € 250,00.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
Alle door Wildschut te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Wildschut, zolang de klant enige vordering van Wildschut, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

10.2
Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Wildschut tekort schiet of Wildschut goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Wildschut gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Wildschut te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Wildschut en machtigt Wildschut hierbij -voor zover nodig- omdat te doen. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Wildschut een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

10.3
Na terugneming van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zal de overeenkomst niet zijn ontbonden, tenzij Wildschut dat kenbaar maakt. De klant zal na terugneming en een mogelijke ontbinding nimmer een vergoeding kunnen ontvangen die hoger is dan de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Wildschut was overeengekomen, verminderd met de kosten en schade die voor Wildschut uit de terugneming voortvloeien.

10.4
Indien en voor zover geen eigendomsvoorbehoud gevestigd zou kunnen worden of dat eigendomsvoorbehoud zou vervallen, behoudt Wildschut zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen die Wildschut dan uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben. De klant machtigt hierbij Wildschut om dat pandrecht te vestigen en zal daarvoor tevens op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Wildschut verlenen.

11. Ontbinding en beëindiging

11.1
De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

11.2
In geval van verzuim van de klant is Wildschut gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Wildschut verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

11.3
Wildschut is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Wildschut zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4
Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de klant en geheimhouding.

12. Toepasselijk recht en taal

12.1
Op een met Wildschut gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Er kunnen vertalingen van deze voorwaarden beschikbaar zijn. In dat geval is de inhoud van de Nederlandse versie leidend.

13. Van toepassing indien: geen consumentenkoop

13.1
Indien geen sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW, geldt in aanvulling op de hiervoor opgenomen algemene voorwaarden (indien over dat onderwerp geen bepaling is opgenomen) of in afwijking daarvan (indien over dat onderwerp reeds een bepaling is opgenomen), het volgende:

Overmacht

13.2
Wildschut is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Wildschut opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Wildschut niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie, ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een consument, is de consument bevoegd de overeenkomst ontbinden.

13.3
Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard en omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Wildschut zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Wildschut als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Wildschut of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Wildschut. Gelet op het feit dat Wildschut ook oude(re), tweedehands en/of antieke producten verkoopt, die veelal uniek zijn, wordt het niet langer beschikbaar zijn van het verkochte product -waardoor het bijvoorbeeld onmogelijk, zeer bezwarend of onevenredig kostbaar wordt voor Wildschut om de overeenkomst na te komen- ook aangemerkt als overmacht.

13.4
Indien Wildschut bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Prijzen en betaling

13.5
De in de aanbiedingen van Wildschut weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Wildschut gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

13.6
De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Wildschut te verrekenen met de door Wildschut in rekening gebrachte bedragen.

13.7
Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Wildschut vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

13.8
Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn van 14 dagen nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Wildschut verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Wildschut buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Wildschut om schadevergoeding te vorderen.

13.9
Onverminderd de overige rechten van Wildschut uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Wildschut gehouden om de incassokosten te vergoeden die Wildschut heeft moeten maken.

13.10
De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantie en aansprakelijkheid

13.11
Indien door Wildschut aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

13.12
Wildschut is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Wildschut.

13.13
De totale aansprakelijkheid van Wildschut zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Wildschut aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Wildschut nimmer aansprakelijk.

13.14
Wildschut is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
13.15 Voor zover Wildschut bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Wildschut geven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden.

13.16
Wildschut is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Wildschut.

Geschillen en toepasselijk recht

13.17
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtsbehandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

13.18
Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Dutch Law Desk in 2019.

Download hier onze algemene voorwaarden als pdf.